Privacy verklaring Buro Improof

Bij Buro Improof verwerken we privacygevoelige gegevens van jou. Wij zijn natuurlijk verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Daarom willen we je graag vertellen welke gegevens we gebruiken, waarvoor we die gebruiken en hoe lang we de gegevens bewaren.

Hieronder leggen we graag alles aan je uit. Mocht je toch nog vragen hebben, dan is Milan Heiligers de Functionaris Gegevensbescherming van Buro Improof en hij is te bereiken via milan.heiligers@buro-improof.nl

De algemene adresgegevens van Buro Improof zijn
Buro Improof
Schrikslaan 58
3762 TD Soest,
+31 85 1305814

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt (bijvoorbeeld voor de nieuwsbrief of omdat je informatie aan hebt gevraagd).

Dit zijn de persoonsgegevens die wij verwerken
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Betalingsgegevens zoals factuuradres, bankrekeningnummer(s)

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Het afhandelen van jouw betaling
– Wij analyseren jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen géén besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een Klantbelever van Buro Improof) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Personalia
    Als je geen klant bent bewaren we je personalia zolang we die nodig hebben om je te informeren via de nieuwsbrief of je te antwoorden op een informatieverzoek. Wil je geen informatie meer ontvangen, dan verwijderen we je personalia na maximaal 1 maand. Als je klant bent van ons, dan bewaren we je personalia tot maximaal twee jaar na beëindiging van je klantrelatie met ons. Als je wilt dat wij je gegevens eerder verwijderen, doen we dat natuurlijk op eerste verzoek.
  • Internet
    Je activiteiten op onze website, de internetbrowser die je gebruikt en het type apparaat waarop je onze website bezocht hebt bewaren we maximaal 3 maanden na je laatste bezoek aan onze website.
  • Betalingsgegevens
    Je betalingsgegevens bewaren we niet langer dan de wettelijke termijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@buro-improof.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@buro-improof.nl

Tot slot nog iets over de jeugdige fans van Buro Improof
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@buro-improof.nl, dan verwijderen wij deze informatie.